பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlar生字語言: Tamil
翻易語言: Turkish