பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه生字語言: Tamil
翻易語言: Farsi


Word >> Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட
0 0
அடியில்
0 0
அதேபோல
0 0
அதோடு சேர்த்து
0 0
அனைவரும்
0 0
அருகில்
0 0
அல்லது
0 0
அவர்
0 0
அவள்
0 0
அவ்ர்கள்
0 0
அவ்வாறே
0 0
ஆனால்
0 0
இடையில்
0 0
இரண்டும் ... மேலும்
0 0
இருந்த போதிலும்
0 0
இருந்து
0 0
இல்
0 0
இல்லாமல்
0 0
உடன்
0 0
உட்புறம்
0 0
எங்கு
0 0
எங்கே
0 0
எதிராக
0 0
எனவே
0 0
எனில்
0 0
என்ன
0 0
எப்படி
0 0
எப்போது
0 0
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக
0 0
ஏதாவது
0 0
ஏனெனில்
0 0
ஏன்
0 0
ஒவ்வொருவரும்
0 0
க்கு
0 0
க்கு
0 0
சமயத்தில்
0 0
சுற்றிலும்
0 0
தொடங்கி
0 0
நான்
0 0
நாம்
0 0
நீ
0 0
நோக்கி
0 0
பக்கத்தில்
0 0
படி
0 0
பற்றி
0 0
பின்னால்
0 0
பிறகு
0 0
பொருட்டு
0 0
போது
0 0
மத்தியில்
0 0
மற்றும்
0 0
மீண்டும்
0 0
மீது
0 0
முன்
0 0
மூலம்
0 0
மேலும்
0 0
மேலும்
0 0
மேலும் ஒரு விஷயம்
0 0
மேல்
0 0
யாருடைய
0 0
யாரோ ஒருவர்
0 0
யார்
0 0
வரைக்கும்
0 0
வெறும்
0 0
வெளியே
0 0

Languages

Tamil, Farsi, more

課程

Tamil-Farsi, more