اعداد - Αριθμοί

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια

31 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Greek
Word Translation
      0 0 اول    πρώτος
      0 0 بیست    είκοσι
      0 0 بیلیون    δισεκατομμύριο
      0 0 ترتیبی    τακτικός
      0 0 ده    δέκα
      0 0 دو    δύο
      0 0 دوازده    δώδεκα
      0 0 دوم    δεύτερος
      0 0 رقم (01234...)    ένα ψηφίο
      0 0 سه    τρία
      0 0 سوم    τρίτος
      0 0 سی    τριάντα
      0 0 سیزده    δέκα τρία
      0 0 شش    έξι
      0 0 شصت    εξήντα
      0 0 صد    εκατό
      0 0 میلیون    εκατομμύριο
      0 0 نه    εννέα
      0 0 نود    ενενήντα
      0 0 هزار    χίλια
      0 0 هشت    οκτώ
      0 0 هشتاد    ογδόντα
      0 0 هفت    επτά
      0 0 هفتاد    εβδομήντα
      0 0 پنج    πέντε
      0 0 پنجاه    πενήντα
      0 0 چهار    τέσσερα
      0 0 چهل    σαράντα
      0 0 یازده    ένδεκα
      0 0 یک    ένα
      0 0 یک شماره    ένας αριθμός
Languages: Farsi, 希腊语, more...
課程: Farsi-希腊语, more...