ตัวเลข - Rakamlar

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...

31 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Turkish
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    numara
      0 0 ตัวเลขดิจิท    rakam
      0 0 พัน    bin
      0 0 พันล้าน    millyar
      0 0 ยี่สิบ    yirmi
      0 0 ร้อย    yüz
      0 0 ล้าน    millyon
      0 0 สอง    iki
      0 0 สาม    üç
      0 0 สามสิบ    otuz
      0 0 สิบ    on
      0 0 สิบสอง    on iki
      0 0 สิบสาม    on üç
      0 0 สิบเอ็ด    on bir
      0 0 สี่    dört
      0 0 สี่สิบ    kırk
      0 0 หก    altı
      0 0 หกสิบ    altımış
      0 0 หนึ่ง    bir
      0 0 ห้า    beş
      0 0 ห้าสิบ    elli
      0 0 อันดับที่    sıralı
      0 0 อันดับสอง    ikinci
      0 0 อันดับสาม    üçüncü
      0 0 อันดับหนึ่ง    birinci
      0 0 เก้า    dokuz
      0 0 เก้าสิบ    doksan
      0 0 เจ็ด    yedi
      0 0 เจ็ดสิบ    yetmiş
      0 0 แปด    sekiz
      0 0 แปดสิบ    seksen
Languages: Тайландски, Турски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Турски, по-подробно...