பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Разнастайныя дзеясловы 2لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: BelarusianWord  ·  Translation
அனுமதிப்பது  ·  дазваляць
அரட்டை அடிப்பது  ·  балбатаць
அறிந்துகொள்வது  ·  ведаць
அழைப்பது  ·  запрашаць
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  ·  турбаваць
இணைப்பது  ·  далучаць
இயலுதல்  ·  магчы
இழப்பது  ·  губляць
உடைப்பது  ·  ламаць
உருவாக்குவது  ·  ствараць
உலர்த்துவது  ·  сушыць
ஊதுவது  ·  дзьмухаць
எதையாவது கழற்றுவது  ·  выкручваць што-небудзь
எதையாவது திருகுவது  ·  закручваць што-небудзь
எரிச்சல் காட்டுவது  ·  хмурыць бровы
ஏமாற்றுவது  ·  падманваць
ஒரு தவறை செய்வது  ·  памыляцца
ஓய்வெடுப்பது  ·  расслабляцца
கண்விழிப்பது  ·  прачынацца
கவலைப்படுவது  ·  клапаціцца пра
காலியாக்குவது  ·  спустошыць
கிழிப்பது  ·  разрываць
கிழ்ப்படிவது  ·  падпарадкавацца
கீழே போடுவது  ·  губляць
கீழ்ப்படிய மறுப்பது  ·  не падпарадкавацца
குனிவது  ·  гнуць
கேலி பேசுவது  ·  жартаваць
கைப்பற்றுவது  ·  захопліваць
சந்திப்பது  ·  сустракаць
சரளமாகப் பேசுவது  ·  свабодна размаўляць
சரிபார்ப்பது  ·  праверыць
சலிப்படைவது  ·  сумаваць
சுத்தம் செய்வது  ·  мыць
தடுப்பது  ·  забараняць
திருடுவது  ·  красці
திரும்ப ஒப்படைப்பது  ·  вяртаць
துடைப்பது  ·  выціраць
துளையிடுவது  ·  уганяць у нуду
தொந்தரவு செய்வது  ·  дакучаць
தோற்கடிப்பது  ·  біць
நடுங்குவது  ·  трасці
நடைபெறுவது  ·  праходзіць
நம்புவது  ·  верыць
நினைவுகூறுவது  ·  памятаць
நிரப்புவது  ·  напоўніць
நீக்குவது  ·  выдаляць
பதிலளிப்பது  ·  адказваць
பழகிப்போவது  ·  прызвычаіцца да
பாதுகாப்பது  ·  абараняць
பின்பற்றுவது  ·  пратрымлівацца
பிரிந்துவிடுவது  ·  падзяліць
புகார் கொடுப்பது  ·  скардзіцца
போராடுவது  ·  біцца
பொருள் சுட்டுவது  ·  пазначаць
மாற்றுவது  ·  змяняць
மீட்பது  ·  ратаваць
மீண்டும் செய்வது  ·  паўтараць
மூழ்குவது  ·  тануць
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  ·  угаворваць
வாக்குறுதி அளிப்பது  ·  абяцаць
வாழ்த்துவது  ·  жадаць
விடுவிப்பது  ·  адпускаць
விரிப்பது  ·  разгортваць
விரும்புவது  ·  хацець
விளக்குவது  ·  тлумачыць
வெற்றிபெறுவது  ·  дабіцца поспехаў