English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Dersler: Çekçe - İnglizce Free online lessons help Free online lessons help

Origin and History of the Czech Language
Auto - Car
(Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel) Oyna 
Oyna
Oyun tipi seçiniz
Barvy - Colors
(Vše o červené, bílé a modré. All about red, white and blue)

Budovy, organizace - Buildings, Organizations
(Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Churches, theatres, train stations, stores)

Čas 1 - Time 1
(Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!)

Čas 2 - Time 2
(Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Don`t waste your time! Learn new words)

Části lidského těla - Human Body Parts
(Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears)

Čísla - Numbers
(Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. One, two, three… Millions, billions)

Dům, nábytek, vybavení domácnosti - House, Furniture, and Household Objects
Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1
(Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings)

Download Czech-English Audio Lessons
Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2
(Pokračování lekce k sežrání.. Part two of yummy lesson)

Lidé: příbuzní, přátelé, nepřátelé... - People: Relatives, Friends, Enemies…


Materiály, látky, objekty, nástroje - Materials, Substances, Objects, Tools
Města, ulice, doprava - City, Streets, Transportation
(Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house)

Míry, měření - Measures, Measurements
(Máte raději palce, nebo centimetry?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?)

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politics, Military, Science
(Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!)

Nástroje - Tools
(Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Know what you should use for cleaning, repair, gardening)

Oblečení 1 - Clothing 1
(Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. All about what you put on in order to look nice and stay warm)

Oblečení 2 - Clothing 2
Peníze, nakupování - Money, Shopping
(Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Do not miss this lesson. Learn how to count money)

Počasí - Weather
(Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. There is no bad weather, all weather is fine.)

Pocity, smysly - Feelings, Senses
(Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. All about love, hate, smell and touch)

Pohyb, směry - Movement, Directions
(Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Move slowly, drive safely.)

Download Czech-English Audio Lessons
Popis člověka 1 - Human Characteristics 1
(Jak popsat lidi kolem sebe. How to describe people around you)

Popis člověka 2 - Human Characteristics 2
Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells
(Jak se dostat mezi lidi. Know how to socialize with people)

Práce, podnikání, kancelář - Work, Business, Office
(Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work)

Příroda - Nature
(Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserve nature, your mother!)

Profese - Profession
(Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!)

Rodina - Family
(Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life)

Rostliny - Plants
(Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes)

Různá přídavná jména - Various Adjectives
Různá příslovce 1 - Various Adverbs 1
Různá příslovce 2 - Various Adverbs 2
Různá slovesa 1 - Various Verbs 1
Různá slovesa 2 - Various Verbs 2
Sporty, hry, koníčky - Sports, Games, Hobbies
(Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting)

Download Czech-English Audio Lessons
Vzdělání 1 - Education 1
(Všechno o škole, vysoké a univerzitě. All about school, college, university)

Vzdělání 2 - Education 2
(Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Part 2 of our famous lesson about educational processes)

Zábava, umění, hudba - Entertainment, Art, Music
(Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. What would be our life without art? An empty shell)

Zájmena, spojky, předložky - Pronouns, Conjunctions, Prepositions
Zdraví, medicína, hygiena - Health, Medicine, Hygiene
(Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. How to tell doctor about your headache)

Zeměpis: Země, města,.. - Geography: Countries, Cities...
(Poznejte svět, ve kterém žijete. Know the world where you live)

Život, Stáří - Life, Age
(Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Life is short. Learn all about its stages from birth to death)

Zvířata - Animals
(Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals)

44 lessons found, displaying all lessons.


Burada size ulaşılabilir Çekçe - İnglizce dersi bulacaksınız: başka kullanıcılar tarafından oluşturulmuş halka açık dersler, direkt olarak sizinle paylaşılan dersler, ve kendi oluşturduğunuz dersler. Ayrıca, İnglizce - Çekçe dersle oyanamak iyi fikir olabilir, ne dersiniz? Bedava online Çekçe - İnglizce dil oyununu oynamak için, ders adının yanındaki bir veya daha fazla seçme kutusunu işaretleyiniz, oyun tipini seçiniz ve "Oyna" tuşuna basınız.