English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Lectii: Franceza - Romana

Limba Franceza
  Animaux - Animale
  (Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale)


  Argent, Shopping - Bani, Cumpărături
  (Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii)

  Bâtiments, Organisations - Clădiri, Organizații
  (Églises, théâtres, gares, magasins. Biserici, teatre, gări, magazine)

  Caractéristiques Humaines 1 - Caracteristicile umane 1
  (Comment décrire des personnes autour de vous. Cum să descrii persoanele care te inconjoară.)

  Caractéristiques Humaines 2 - Caracteristicile umane 2
  Chambre, Meubles, Objets De Chambre - Casă, Mobilă, Obiectele din casă
  Couleurs - Culori
  (Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Totul despre roșu, alb și albastru)

  Divers Adjectifs - Adjective diverse
  Divers Adverbes 1 - Adjective diverse 2

  Divers Adverbes 2 - Adverbe diverse
  Divers Verbes 1 - Verbe diverse 1


  Divers Verbes 2 - Verbe diverse 2
  Divertissement, Art, Musique - Divertisment, Artă, Muzică
  (Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.)

  Éducation 1 - Educație 1
  (Tout au sujet de l`école, université. Totul despre școală, colegiu, universitate)

  Éducation 2 - Educație 2
  (Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale)

  Famille - Familie
  (Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață)

  Géographie: Pays, Villes - Geografie: Țări, Orașe…
  (Connaissez le monde où vous vivez. Cunoaște lumea în care trăiești)

  Habillement 1 - Îmbrăcăminte 1
  (Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald)

  Habillement 2 - Îmbrăcăminte 2
  La nature - Natura
  (Préservez la nature, votre mère !. Păstrați natura, mama voastră!)

  La Vie, Âge - Viața, vârstă
  (La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte)

  Le Temps - Clima
  (Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă)


  Les gens : Parents, Amis, Ennemis... - Oameni: Rude, prieteni, dușmani…
  Matériaux, Substances, Objets - Materiale, Substanțe, Obiecte, Unelte
  Mesures - Măsuri, Măsurători
  (Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?)

  Mouvement, Directions - Mișcare, Direcție
  (Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Deplasați-vă încet, conduceți preventiv)

  Nombres - Numere
  (Un, deux, trois... Millions, milliards. Unu, doi trei…Milioane, miliarde)

  Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1
  (Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.)

  Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2
  (Partie deux de leçon délicieuse. Partea a 2 a a lecției delicioase)

  Outils - Unelte
  (Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit)

  Pièces de Corps Humain - Părți ale corpului uman
  (Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi)

  Profession - Profesie
  (Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!)

  Pronoms, Conjonctions, Prépositions - Pronume, Conjucții, Prepoziții
  Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons - Plante
  (Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști)

  Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun
  (Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Învață cum să socializezi cu oamenii)

  Santé, Médecine, Hygiène - Sănatate, Medicină, Igienă
  (Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Cum să comunici doctorului ce te doare)


  Sentiments, Sens - Sentimente, simțuri
  (Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Totul despre dragoste, ură, miros si atingere)

  Sports, Jeux, Passe-temps - Sport, Jocuri, Interese
  (Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.)

  Temps 1 - Timpul 1
  (Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!)

  Temps 2 - Timp 2
  (Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!)

  Travail, Affaires, Bureau - Muncă, Afacere, Birou
  (Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.)

  Ville, Rues, Transport - Oraș, Străzi, Transport
  (Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.)

  Voiture - Mașina
  (Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!)

43 lessons found, displaying all lessons.