English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Lições: Português - Romeno Free online lessons help Free online lessons help

Limba Portugheza
Animais - Animale
(Gatos e cachorros. Pássaros e peixes. Tudo sobre animais. Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale) Play 
Play
Selecione o tipo de jogo
Características Humanas 1 - Caracteristicile umane 1
(Como descrever as pessoas ao seu redor. Cum să descrii persoanele care te inconjoară.)

Características Humanas 2 - Caracteristicile umane 2
Carro - Mașina
(Está num país estrangeiro e quer alugar um carro? Tem que saber de que lado fica o volante. Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!)

Casa, Mobília, Objectos de Casa - Casă, Mobilă, Obiectele din casă
Cidade, Ruas, Transporte - Oraș, Străzi, Transport
(Não fique perdido numa cidade grande. Pergunte como pode chegar ao teatro.. Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.)

Clima - Clima
(Não existe mau clima, todo clima é bom. Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă)

Comida, Restaurantes, Cozinha 1 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1
(Lição Saborosa. Tudo sobre os seus desejos favoritos, pequenos, deliciosos. O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.)

Comida, Restaurantes, Cozinha 2 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2
(Parte 2 da lição saborosa.. Partea a 2 a a lecției delicioase)

Download Portuguese-English Audio Lessons
Download Romanian-English Audio Lessons
Cores - Culori
(Tudo sobre vermelho, branco e azul. Totul despre roșu, alb și albastru)

Desportos, Jogos, Hobbies - Sport, Jocuri, Interese
(Divirta-se. Tudo sobre futebol, xadrez e colecções. Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.)


Dinheiro, Compras - Bani, Cumpărături
(Não perca essa lição. Aprenda sobre como contar dinheiro. Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii)

Educação 1 - Educație 1
(Tudo sobre escola, faculdade, universidade. Totul despre școală, colegiu, universitate)

Educação 2 - Educație 2
(Parte 2 da nossa famosa lição sobre métodos educacionais. Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale)

Entretenimento, Arte, Música - Divertisment, Artă, Muzică
(O que seria das nossas vidas sem arte? Uma embalagem vazia. Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.)

Família - Familie
(Mãe, pai, parentes. Família é a coisa mais importante da vida. Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață)

Ferramentas - Unelte
(Saiba o que deve utilizar para limpeza, conserto, jardinagem. Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit)

Geografia: Países, Cidades... - Geografie: Țări, Orașe…
(Conheça o mundo em que vive. Cunoaște lumea în care trăiești)

Materiais, Substâncias, Objectos, Ferramentas - Materiale, Substanțe, Obiecte, Unelte
Medidas, Medições - Măsuri, Măsurători
(Prefere polegadas ou centímetros?. Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?)

Monumentos, Organizações - Clădiri, Organizații
(Igrejas, teatros, estações de comboio, lojas. Biserici, teatre, gări, magazine)

Movimento, Direcções - Mișcare, Direcție
(Mova-se devagar, conduza com cuidado. Deplasați-vă încet, conduceți preventiv)

Download Portuguese-English Audio Lessons
Download Romanian-English Audio Lessons
Natureza - Natura
(Preserve a natureza, sua mãe!. Păstrați natura, mama voastră!)

Números - Numere
(Um, dois, três... Milhões, bilhões. Unu, doi trei…Milioane, miliarde)

Partes do Corpo Humano - Părți ale corpului uman
(O corpo é o recipiente para o espírito. Aprenda sobre pernas, braços e orelhas. Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi)

Pessoas: Parentes, Amigos, Inimigos... - Oameni: Rude, prieteni, dușmani…
Plantas - Plante
(Aprenda sobre as maravilhas naturais que nos cercam. Tudo sobre plantas: árvores, flores, arbustos. Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști)

Profissão - Profesie
(É muito importante ter uma boa profissão actualmente. Pode ser um profissional sem conhecer línguas estrangeiras? Dificilmente!. Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!)

Pronomes, Conjunções, Preposições - Pronume, Conjucții, Prepoziții
Religião, Política, Militarismo, Ciência - Religie, Politică, Armată, Știință
(Não perca a mais séria das nossas lições. Faça amor, não guerra!. Nu pierde cea mai serioasă lecție! Fă dragoste, nu război!)

Roupas 1 - Îmbrăcăminte 1
(Tudo sobre o que veste para ficar bem apresentado e manter-se aquecido. Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald)

Roupas 2 - Îmbrăcăminte 2
Saudações, Solicitações, Boas Vindas, Despedidas - Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun
(Saiba como se sociabilizar com as pessoas. Învață cum să socializezi cu oamenii)

Saúde, Medicamentos, Higiene - Sănatate, Medicină, Igienă
(Como falar ao seu médico sobre a sua dor de cabeça. Cum să comunici doctorului ce te doare)

Sentimentos, Sentidos - Sentimente, simțuri
(Tudo sobre amor, ódio, olfacto e tacto. Totul despre dragoste, ură, miros si atingere)

Tempo 1 - Timpul 1
(O tempo está a passar! Não há tempo para demora! Aprenda sobre o tempo com o Internet Polyglot, agora!. Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!)

Download Portuguese-English Audio Lessons
Download Romanian-English Audio Lessons
Tempo 2 - Timp 2
(Não perca seu tempo! Aprenda novas palavras. Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!)

Trabalho, Negócios, Escritório - Muncă, Afacere, Birou
(Não trabalhe tanto. Descanse, aprenda palavras sobre trabalho. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.)

Vários Adjectivos - Adjective diverse
Vários Advérbios 1 - Adjective diverse 2
Vários Advérbios 2 - Adverbe diverse
Vários Verbos 1 - Verbe diverse 1
Vários Verbos 2 - Verbe diverse 2
Vida, Idade - Viața, vârstă
(A vida é curta. Aprenda tudo sobre os seus estádios, do nascimento até a morte. Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte)

44 lessons found, displaying all lessons.


Aqui você encontrará lições de Português - Romeno acessíveis para você: lições públicas criadas por outros membros, lições compartilhadas diretamente com você, e as lições que você mesmo criou. Ao mesmo tempo, pode ser interessante jogar com lições de Romeno - Português. Para jogar um jogo de línguas Português - Romeno online gratuito, selecione uma ou mais caixas de seleção próximas aos nomes das lições, selecione o tipo de jogo e pressione o botão Jogar.