English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Lessons: English - Norwegian

Historien til det engelske språket
  Animals - Dyr
  (Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr)


  Buildings, Organizations - Bygninger, Organisasjoner
  (Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker)

  Car - Bil
  (Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på)

  City, Streets, Transportation - By, Veier, Transport
  (Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.)

  Clothing 1 - Klær 1
  (All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm)

  Clothing 2 - Klær 2
  Colors - Farger
  (All about red, white and blue. Alt om rødt, hvitt og blått)

  Education 1 - Utdanning 1
  (All about school, college, university. Alt om skole, høgskole, universitet)

  Education 2 - Utdanning 2
  (Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning)


  Entertainment, Art, Music - Underholdning, Kunst, Musikk
  (What would be our life without art? An empty shell. Livet ville vært fattigere uten kunst)

  Family - Familien
  (Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.)


  Feelings, Senses - Følelser, Sanser
  (All about love, hate, smell and touch. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring)

  Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mat, Restauranter, Kjøkken 1
  (Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser)

  Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mat, Restauranter, Kjøkken 2
  (Part two of yummy lesson. Del to av vår appetittvekkende leksjon)

  Geography: Countries, Cities... - Geografi: Land, Byer…
  (Know the world where you live. Bli kjent med verden du lever i)

  Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder
  (Know how to socialize with people. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker)

  Health, Medicine, Hygiene - Helse, Medisin, Hygiene
  (How to tell doctor about your headache. Slik forteller du legen om hodepinen din)

  House, Furniture, and Household Objects - Hus, møbler og ting i huset
  Human Body Parts - Kroppsdeler
  (Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører)

  Human Characteristics 1 - Menneskelige egenskaper 1
  (How to describe people around you. Slik beskriver du menneskene rundt deg)

  Human Characteristics 2 - Menneskelige egenskaper 2
  Life, Age - Livet, Alder
  (Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.)


  Materials, Substances, Objects, Tools - Materiell, Stoffer, Ting, Verktøy
  Measures, Measurements - Størrelser, Måleenheter
  (Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Foretrekker du tommer eller centimetere?)

  Money, Shopping - Penger, Shopping
  (Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger)

  Movement, Directions - Bevegelse, Retninger
  (Move slowly, drive safely.. Bedre sent enn aldri)

  Nature - Natur
  (Preserve nature, your mother!. Ta vare på Moder jord!)

  Numbers - Tall
  (One, two, three… Millions, billions. En, to, tre… Millioner, Milliarder)

  People: Relatives, Friends, Enemies… - Mennesker: Slektninger, Venner, Fiender…
  Plants - Planter
  (Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker)

  Profession - Yrke
  (It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?)

  Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner
  Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politikk, Militæret, Vitenskap
  (Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!)

  Sports, Games, Hobbies - Sport, Spill, Hobby
  (Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling)

  Time 1 - Tid 1
  (Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!)

  Time 2 - Tid 2
  (Don`t waste your time! Learn new words. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord)


  Tools - Verktøy
  (Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen)

  Various Adjectives - Forskjellige adjektiv
  Various Adverbs 1 - Forskjellige adverb 1
  Various Adverbs 2 - Forskjellige adverb 2
  Various Verbs 1 - Forskjellige verb 1
  Various Verbs 2 - Forskjellige verb 2
  Weather - Vær
  (There is no bad weather, all weather is fine.. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær)

  Work, Business, Office - Jobb, Forretning, Kontor
  (Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb)

44 lessons found, displaying all lessons.