English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Уроци: Унгарски - Английски

  Állatok - Animals
  (Tudj meg mindent az állatvilágról!. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals)


  Anyagok, hatóanyagok, tárgyak és eszközök. - Materials, Substances, Objects, Tools
  Autózás - Car
  (Idegen országban van és szeretne autót bérelni? Vajon melyik oldalon van a kormány?. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel)

  Az Emberi Test - Human Body Parts
  (A test a lélek tükre, ezért tudd meg, hogyan hívják a testrészeket.. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears)

  Az időjárás - Weather
  (Nincs olyan, hogy rossz idő, hiszen az időjárás mindig gyönyörű!. There is no bad weather, all weather is fine.)

  Család - Family
  (Ugye mindenki életében a családja a legfontosabb?!. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life)

  Egészségügy, gyógyszerek, higiénia - Health, Medicine, Hygiene
  (Miként panaszkodj az orvosodnak?. How to tell doctor about your headache)

  Egy kis földrajz: országok, városok… - Geography: Countries, Cities...
  (Ismerd meg a világot. Know the world where you live)

  Életkor - Life, Age
  (Az élet rövid. Tanuljon az élet minden szakaszáról, a születéstől a halálig. Life is short. Learn all about its stages from birth to death)


  Emberek: Rokonok, barátok, ellenségek . . . - People: Relatives, Friends, Enemies…
  Emberi vonások 1 - Human Characteristics 1
  (Hogyan jellemezzük a körülvevő embereket. How to describe people around you)


  Emberi vonások 2 - Human Characteristics 2
  Épületek, szervezetek - Buildings, Organizations
  (Templomok, színházak, állomások, áruházak. Churches, theatres, train stations, stores)

  Érzelmek, Érzékek - Feelings, Senses
  (Minden a szerelemről, gyűlöletről, illatokról és érintésekről. All about love, hate, smell and touch)

  És akkor néhány kiegészítés: névmások, kötőszavak és névelők - Pronouns, Conjunctions, Prepositions
  Eszközök - Tools
  (Tudd meg, mi szükséges a takarításhoz, javításhoz és a kertészkedéshez!. Know what you should use for cleaning, repair, gardening)

  Ételek, éttermek, konyha 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2
  (Másodszor is de finom ez a lecke!. Part two of yummy lesson)

  Ételek, éttermek, konyha 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1
  (Hmm de finom ez a lecke! Minden a kedvenc és ízletes fogásaidról. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings)

  Ház, bútor, háztartásbeli eszközök - House, Furniture, and Household Objects
  Idő 1 - Time 1
  (Az idő telik! Nincs veszítenivaló idő! Tanuljon most az időről az Internet Polyglot-al. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!)

  Idő 2 - Time 2
  (Ne késlekedj és tanulj új szavakat most!. Don`t waste your time! Learn new words)

  Köszönés, kérés, üdvözlés, búcsúzás - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells
  (Különböző viselkedésformák. Know how to socialize with people)


  Különféle határozószavak 1 - Various Adverbs 1
  Különféle határozószavak 2 - Various Adverbs 2
  Különféle igék 1 - Various Verbs 1
  Különféle igék 2 - Various Verbs 2
  Különféle melléknevek - Various Adjectives
  Mértékek, mérések - Measures, Measurements
  (Inch vagy centiméter? Használod már a mértékegységeket?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?)

  Mozgás, irány - Movement, Directions
  (Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.. Move slowly, drive safely.)

  Munka, üzlet, iroda - Work, Business, Office
  (Ne dolgozzon túl keményen. Pihenjen egy kicsit és tanuljon pár szót a munkáról.. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work)

  Növények - Plants
  (Ismerd meg a növényvilág csodáit!. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes)

  Oktatás 1 - Education 1
  (Minden az iskoláról, főiskoláról, egyetemről. All about school, college, university)

  Oktatás 2 - Education 2
  (Az oktatási folyamatokról szóló leckénk második része. Part 2 of our famous lesson about educational processes)

  Pénz, bevásárlás - Money, Shopping
  (Pénzt számolni tudni kell, ezért ne hagyd ki ezt a leckét sem!. Do not miss this lesson. Learn how to count money)

  Ruházat 1 - Clothing 1
  (Öltözz elegánsan, de ugyanakkor melegen is!. All about what you put on in order to look nice and stay warm)

  Ruházat 2 - Clothing 2

  Sport, játékok, hobbi - Sports, Games, Hobbies
  (Szórakozzon egy kicsit. Minden a fociról, sakkról és mérkőzésekről. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting)

  Szakma - Profession
  (Manapság nagyon fontos, hogy jó szakmával rendelkezzünk. De vajon nyelvtudás nélkül is lehetsz jó szakember? Nem igazán`. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!)

  Számok - Numbers
  (Egy, kettő, három...milliók, milliárdok. One, two, three… Millions, billions)

  Színek - Colors
  (Élj színesen!. All about red, white and blue)

  Szórakozás, művészet, zene - Entertainment, Art, Music
  (Milyen lenne az életünk művészet nélkül? Egy üres kagyló . . .. What would be our life without art? An empty shell)

  Természet - Nature
  (Óvd Földanyánkat!. Preserve nature, your mother!)

  Vallás, politika, katonaság, tudomány - Religion, Politics, Military, Science
  (Ne hagyja ki legkomolyabb leckénket! Jelszvaunk: Ölelj, ne ölj!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!)

  Városok, utcák, közlekedés - City, Streets, Transportation
  (Légy talpraesett és sehol se tévedj el!. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house)

44 lessons found, displaying all lessons.