English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Уроци: Чешки - Португалски

  Auto - Carro
  (Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Está num país estrangeiro e quer alugar um carro? Tem que saber de que lado fica o volante)


  Barvy - Cores
  (Vše o červené, bílé a modré. Tudo sobre vermelho, branco e azul)

  Budovy, organizace - Monumentos, Organizações
  (Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Igrejas, teatros, estações de comboio, lojas)

  Čas 1 - Tempo 1
  (Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. O tempo está a passar! Não há tempo para demora! Aprenda sobre o tempo com o Internet Polyglot, agora!)

  Čas 2 - Tempo 2
  (Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Não perca seu tempo! Aprenda novas palavras)

  Části lidského těla - Partes do Corpo Humano
  (Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. O corpo é o recipiente para o espírito. Aprenda sobre pernas, braços e orelhas)

  Čísla - Números
  (Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Um, dois, três... Milhões, bilhões)

  Dům, nábytek, vybavení domácnosti - Casa, Mobília, Objectos de Casa
  Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Comida, Restaurantes, Cozinha 1
  (Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lição Saborosa. Tudo sobre os seus desejos favoritos, pequenos, deliciosos)


  Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Comida, Restaurantes, Cozinha 2
  (Pokračování lekce k sežrání.. Parte 2 da lição saborosa.)

  Lidé: příbuzní, přátelé, nepřátelé... - Pessoas: Parentes, Amigos, Inimigos...


  Materiály, látky, objekty, nástroje - Materiais, Substâncias, Objectos, Ferramentas
  Města, ulice, doprava - Cidade, Ruas, Transporte
  (Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Não fique perdido numa cidade grande. Pergunte como pode chegar ao teatro.)

  Míry, měření - Medidas, Medições
  (Máte raději palce, nebo centimetry?. Prefere polegadas ou centímetros?)

  Náboženství, politika, armáda, věda - Religião, Política, Militarismo, Ciência
  (Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Não perca a mais séria das nossas lições. Faça amor, não guerra!)

  Nástroje - Ferramentas
  (Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Saiba o que deve utilizar para limpeza, conserto, jardinagem)

  Oblečení 1 - Roupas 1
  (Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Tudo sobre o que veste para ficar bem apresentado e manter-se aquecido)

  Oblečení 2 - Roupas 2
  Peníze, nakupování - Dinheiro, Compras
  (Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Não perca essa lição. Aprenda sobre como contar dinheiro)

  Počasí - Clima
  (Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Não existe mau clima, todo clima é bom)

  Pocity, smysly - Sentimentos, Sentidos
  (Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Tudo sobre amor, ódio, olfacto e tacto)

  Pohyb, směry - Movimento, Direcções
  (Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Mova-se devagar, conduza com cuidado)


  Popis člověka 1 - Características Humanas 1
  (Jak popsat lidi kolem sebe. Como descrever as pessoas ao seu redor)

  Popis člověka 2 - Características Humanas 2
  Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Saudações, Solicitações, Boas Vindas, Despedidas
  (Jak se dostat mezi lidi. Saiba como se sociabilizar com as pessoas)

  Práce, podnikání, kancelář - Trabalho, Negócios, Escritório
  (Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Não trabalhe tanto. Descanse, aprenda palavras sobre trabalho)

  Příroda - Natureza
  (Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserve a natureza, sua mãe!)

  Profese - Profissão
  (Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. É muito importante ter uma boa profissão actualmente. Pode ser um profissional sem conhecer línguas estrangeiras? Dificilmente!)

  Rodina - Família
  (Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mãe, pai, parentes. Família é a coisa mais importante da vida)

  Rostliny - Plantas
  (Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Aprenda sobre as maravilhas naturais que nos cercam. Tudo sobre plantas: árvores, flores, arbustos)

  Různá přídavná jména - Vários Adjectivos
  Různá příslovce 1 - Vários Advérbios 1
  Různá příslovce 2 - Vários Advérbios 2
  Různá slovesa 1 - Vários Verbos 1
  Různá slovesa 2 - Vários Verbos 2
  Sporty, hry, koníčky - Desportos, Jogos, Hobbies
  (Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Divirta-se. Tudo sobre futebol, xadrez e colecções)


  Vzdělání 1 - Educação 1
  (Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Tudo sobre escola, faculdade, universidade)

  Vzdělání 2 - Educação 2
  (Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Parte 2 da nossa famosa lição sobre métodos educacionais)

  Zábava, umění, hudba - Entretenimento, Arte, Música
  (Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. O que seria das nossas vidas sem arte? Uma embalagem vazia)

  Zájmena, spojky, předložky - Pronomes, Conjunções, Preposições
  Zdraví, medicína, hygiena - Saúde, Medicamentos, Higiene
  (Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Como falar ao seu médico sobre a sua dor de cabeça)

  Zeměpis: Země, města,.. - Geografia: Países, Cidades...
  (Poznejte svět, ve kterém žijete. Conheça o mundo em que vive)

  Život, Stáří - Vida, Idade
  (Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. A vida é curta. Aprenda tudo sobre os seus estádios, do nascimento até a morte)

  Zvířata - Animais
  (Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Gatos e cachorros. Pássaros e peixes. Tudo sobre animais)

44 lessons found, displaying all lessons.